Först, men främst.. Har du intresse i att döda kråkfåglar? TÄNK…innan du dödar en annan varelse. Vill du verkligen döda ett intelligent djur?
Vad har du för motiv? De skriker? De bajsar? De äter?…. Är det inte någonting du gör med?
Vi håller på att fördärva hela jordkloten. Måste vi verkligen döda djur med tycker du? Ifall svaret är ja, snälla lämna sidan och kom aldrig tillbaka. Du är inte välkommen här.

Men nu.. reglerna som jag hittade dem (källor längst nere):

Det är allmän jakt på ett antal kråkfåglar i landet. Arter som får jagas är till exempel nötskrika, råka, kråka, kaja och skata. Jakttiderna skiljer sig lite mellan arter och beroende på var i landet man bor. För att få jaga under allmän jakttid behöver man ha jakträtt. Allt som oftast har man jakträtt på marken som man äger.

Nedan följer allmänna jakttider för nötskrika, råka, kråka, kaja och skata:

 • Nötskrika (hela landet): 21 augusti – 10 mars
 • Råka (endast i Skåne och Hallands län): 21 juli – 31 januari
 • Kråka, kaja, skata (Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län): 16 juli – 30 april
 • Kråka, kaja, skata (övriga delar av landet): 1 juli – 15 april

Det finns också en typ av jakt som kallas för skyddsjakt på enskilds initiativ. Det är jakt som jakträttshavare får bedriva för att förebygga skador av vilt. Jakten regleras av jaktförordningens bilaga 4 och får bara ske under förutsättning att villkoren som står där är uppfyllda. Villkoren är olika för olika arter. Den som jagar med stöd av bilaga 4 behöver inte ansöka om något särskilt tillstånd.

Råka, kråka, kaja och skata får skyddsjagas på eget initiativ året runt i följande situationer:

 • På flygplatser, med hänsyn till flygsäkerheten. (Detta gäller även för korp).
 • I en anläggning, för att där förhindra skada eller annan olägenhet
 • På mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling, om djuren där orsakar skada på grödor och odling
 • Om jakten sker på uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Om det inte är allmän jakttid och ingen av situationerna som står här ovan är uppfyllda så behöver man ansöka om skyddsjakt hos länsstyrelsen. För att länsstyrelsen ska ge tillstånd till skyddsjakt behöver det bland annat finnas en risk för allvarlig skada och det får inte finnas några andra lämpliga lösningar än jakt.

Sammanfattat:

 • Jakträttshavare får jaga under allmän jakttid
 • Utanför allmän jakttid är det möjligt att bedriva skyddsjakt på eget initiativ för att förebygga skada, under förutsättning att något av villkoren i jaktförordningens bilaga 4 är uppfyllt
 • Jakt i syfte att förebygga skada utanför allmän i någon annan situation än de som står i bilaga 4 behöver man ansöka om hos länsstyrelsen. Särskilda villkor måste vara uppfyllda för att ansökan ska beviljas.

All jakt, oavsett om det är jakt under allmän jakttid eller skyddsjakt, måste följa lagar och regler kring jakt. Det är till exempel inte tillåtet att orsaka viltet onödigt lidande eller utsätta människor för fara.

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktforordning-1987905_sfs-1987-905
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skyddsjakt
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/Skyddsjakt/