Gapmask (Syngamus trachea) lever i fåglarnas luftstrupar där de sitter fast i slemhinnan. Vid kraftig infektion kan andningsbesvär uppkomma. Förekommer i Sverige upp till södra Norrland.

Orsak: Parasiten Syngamus trachea.
Arter: Hönsfåglar, tättingar, duvor med flera.
Spridning: Direkt via ägg, med larver eller via gapmaskinfekterade daggmaskar, sniglar eller insekter.
Utbredning: Hela världen. I Sverige upp till södra Norrland.
Årstidsförekomst: Sommarhalvåret.

Gapmask
Bandmask
bandmask

Bilderna och informationen har jag fått av Universitet av Edinburgh